Hvad siger loven?

Der skal foretages anmeldelse ved følgende arbejder:

 • Ny installation
 • Gas/gas kedeludskiftning
 • Konvertering af installationen til anden brændselsform
 • Ændrede belastningsforhold
 • Ændret gasrørsinstallation
 • Udskiftning af brændere, kedler eller ovne
 • Ændret styre- og sikkerhedsautomatik
 • Ændrede bygningsforhold
 • Ændrede aftræksforhold

Ud over anmeldelsen skal der udarbejdes projekt ved:

 • Alle procesanlæg
 • Alle installationer større end 1.200 kWHn
 • Alle installationer større end trykklasse 0.1

Installationsrapport

Det er ejerens (brugerens) ansvar, evt. ved et rådgivende firma, at udarbejde en installationsrapport. Rapporten skal laves, når alle gasinstallationer (efter GR-B4 reglementet) er udført og afprøvet.

Installationsrapporten skal omfatte:

 • Beskrivelse af installationen.
 • Dokumentation for, at de leverede materialer og komponenter opfylder gældende krav.
 • Dokumentation for de udførte kontrolprøver, herunder tryk- og tæthedsprøver.
 • Indreguleringsrapport for de indgående komponenter.
 • Drifts- og vedligeholdelsesplan for hele installationen, herunder drifts- og vedligeholdelsesvejledning for de indgående komponenter.
 • Oplysninger for energimåling (for kedelanlæg til boligopvarmning).

For anlæg af klasse 0,1 med en samlet maksimal indfyret effekt på mindre end 1.200 kW med traditionelt centralvarmeanlæg kan installationsrapporten erstattes af en drifts- og vedligeholdelsesplan.

OBS! Det er ejerens (brugerens) ansvar, at der findes en opdateret drifts- og vedligeholdelsesplan, som er tilgængelig for servicevirksomheder og gasleverandøren på installationsstedet.